Laatste nieuws

Bericht van de vereffenaars

De vereffenaars hebben de nodige werkzaamheden verricht om het actief te beveiligen en de inventaris op te maken. 

Mensen die persoonlijke goederen achtergelaten hebben kunnen deze na het maken van een afspraak komen ophalen. Gelieve een email te sturen naar kfcogentinvereffening@gmail.com, met een duidelijke opsomming/beschrijving over welke goederen het gaat, liefst met een kenmerk die het aannemelijk maakt dat het een persoonlijk goed is. 

Let wel, bedoeld worden hier strikt persoonlijke goederen zoals kledingsstukken en dergelijke. Wie materiaal verhuurd of ter beschikking gesteld heeft aan KFC Olympia zal een vordering moeten indienen.

De vereffenaars zijn begonnen aan het verzamelen en het oplijsten van alle schuldeisers. In eerste instantie zullen alleen de bevoorrechte schuldeisers, voor zover die blijken uit de meegedeelde fragmentarische boekhouding, een schrijven krijgen vanwege de vereffenaars. Zonder hierover een definitieve uitspraak te doen, wordt er ingeschat dat de aanwezige beschikbare activa onvoldoende zullen zijn om zelfs maar de bevoorrechte schuldeisers die tot nu toe bekend zijn te voldoen.

Dit neemt niet weg dat eenieder die dit wenst en die een vordering tegenover KFC Olympia heeft, zijn vordering kan kenbaar maken. De vereffenaars zullen trachten een zo getrouw mogelijk beeld te vormen van alle aanwezige schulden. Bij voorkeur stuurt u deze vordering elektronisch op naar het emailadres: kfcogentinvereffening@gmail.com, met duidelijke stavingsstukken (facturen, contracten,...) toegevoegd. Vorderingen zonder stavingsstukken missen doorgaans de nodige bewijskracht om in aanmerking genomen te worden.

Namens de vereffenaars

www.olympiagent.be

2015/05/13


Foto's

Agenda